Disclaimer

Disclaimer inzake website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van de website van Training Brug naar Werk (KvK-nummer 55468004).

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Training Brug naar Werk zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Training Brug naar Werk stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Training Brug naar Werk met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan de op de website aangeboden informatie worden ontleend. Training Brug naar Werk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Training Brug naar Werk en/of zijn licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Training Brug naar Werk niet toegestaan.
Het beeldmerk van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) mag uitsluitend gevoerd worden door CRKBO geregistreerde instellingen, zoals het Centraal Coördinatie Punt Training Brug naar Werk. Het gebruik van het beeldmerk door niet CRKBO geregistreerde instellingen (zoals 'individuele' Brug naar Werk trainingslocaties) is, conform de voorwaarden van het CRKBO, verboden.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Training Brug naar Werk. Training Brug naar Werk zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de Training Brug naar Werk slecht verdraagt met de naam en reputatie van Training Brug naar Werk, zijn diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Training Brug naar Werk respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Training Brug naar Werk verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Training Brug naar Werk worden verstrekt via de website van Training Brug naar Werk of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of sollicitaties. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door de Training Brug naar Werk, neem dan contact op met Training Brug naar Werk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Training Brug naar Werk en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.